مرکز رسیدگی به شکایات

– مشتریان و مراجعه کنندگان عزیز میتوانند هرگونه انتقاد و پیشنهاد را در این بخش ثبت نمایند .

– حداکثر مدت زمان پاسخگویی به درخواست ها 48 ساعت میباشد.