مرکز پرداخت

پرداخت از طریق این سامانه برای اموری از قبیل پرداخت هزینه رزرو نوبت سالن ، تسویه حساب خدمات سالن و …برای کلیه مراجعه کننده ها امکان پذیر میباشد. لذا عموم مشتریان و تقاضیان میتوانند از طریق تکمیل فرم زیر به درگاه پرداخت اینترنتی متصل شده و مبلغ مورد نظر را پرداخت نمایند.

  • 0 تومان